Start    
Kontakt    
Strona Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu ¦l±skiego

Sprawozdanie merytoryczne z działalno¶ci SKNG U¦ w roku 2003

W 2003 roku Studenckie Koło Naukowe Geografów liczyło ponad 50 członków. Do listopada 2003 w skład Zarz±du SKNG U¦ wchodzili: Funkcję opiekuna naukowego od roku 1999 sprawuje dr Mariusz Rzętała. Do najważniejszych zadań SKNG U¦ w 2003 roku należała przede wszystkim szeroka działalno¶ć naukowo-badawcza zarówno w ¶rodowisku macierzystej uczelni, jak i na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. W życiu SKNG U¦ duż± rolę również odegrała działalno¶ć kulturalna oraz propagowanie pogłębiania wiedzy i zainteresowań w¶ród studentów geografii.

Na przełomie lat 2002/2003 SKNG U¦ zorganizowało dwa wyjazdy naukowo-turystyczne. Pierwszym z nich był obóz w Beskidzie Małym, drugim - wyjazd do Lwowa, zorganizowany przy współprac± Koła Geografów Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Działalno¶ć w 2003 roku rozpoczęto od udziału w XXVI Ogólnopolskim zjeĽdzie SKNG organizowanym przez Koło Młodych Geografów w Łodzi, który odbył się w dniach 20-23 lutego 2003 r. Na kongresie tym została między innymi przedstawiona prelekcja Daniela Wichra na temat wyprawy naukowej SKNG U¦ do Mongolii. SKNG U¦ uczestniczyło również w Konferencji naukowej zorganizowanej przez Koło Geografów Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Kongres ten odbywał się pod hasłem: „Nurty badawcze we współczesnej geografii. Nowe spojrzenie na naukę”. Członkowie SKNG U¦ zaprezentowali tam kilka referatów, z których dwa zdobyły największe uznanie: W ramach Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Geografii i Młodych Geografów (EGEA), członkowie SKNG U¦ uczestniczyli w dwóch zagranicznych kongresach: Jak co roku w ramach integracji studentów geografii, a także prezentacji możliwo¶ci działań naukowych, SKNG U¦ było organizatorem obozów naukowych, które odbyły się jesieni± 2003 r. w Kletnie oraz na Rogaczu.

Efektami pracy naukowej Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu ¦l±skiego s± wydawane przez SKNG U¦ ksi±żki z serii „Z badań nad wpływem antropopresji na ¶rodowisko”, oraz wcze¶niejsze wydawnictwa. Prace nad t± seri± s± prowadzone nieprzerwanie od końca lat 1990. Wówczas to ukazało się pierwsze opracowanie z okazji jubileuszu 25-lecia działalno¶ci SKNG U¦. Obecnie trwaj± prace wydawnicze nad czwartym tomem wyżej wymienionej serii, a trzeci tom, który ukazał się końcem 2002 roku prezentujemy w zał±czeniu. Ważnym aspektem jest również współpraca członków SKNG z pracownikami WNoZ.

Strona Główna |  Statut |  Historia |  Zarz±d |  Działalno¶ć |  Galeria |  Linki |  Kontakt

Copyright © SKNG U¦

Licznik odwiedzin: