Start    
Kontakt    
Strona Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Śląskiego

Statut SKNG UŚ

Rozdział I

§1

Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Śląskiego zwane dalej SKNG opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§2

Siedziba SKNG mieści się przy Wydziale Nauk o Ziemi UŚ, ul. Będzińska 60, 41 - 200 Sosnowiec.

§3

SKNG może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym przedmiocie działalności.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§1

Celem SKNG jest poznawanie i propagowanie pośród członków wiedzy geograficznej.

§2

SKNG realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1. Popularyzację wiedzy geograficznej.
  2. Przeprowadzanie wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, itp.
  3. Organizowanie wyjazdów naukowych i popularnonaukowych zarówno krajowych jak i zagranicznych.
  4. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością SKNG.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków

§1

Członkami SKNG UŚ mogą być studenci i absolwenci Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

§2

1. Członek ma prawo do: 2. Członek obowiązany jest do:

§3

1. Członkostwo w SKNG ustaje na skutek: 2. Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu z listy członków, uzasadniając przyczynę skreślenia i wskazując jednocześnie na prawo wniesienia odwołania.

3. Zasady określone w punkcie poprzedzającym stosuje się odpowiednio do osób, którym Zarząd odmówił przyjęcia w poczet członków SKNG.

§4

Ze środków finansowych SKNG UŚ mogą korzystać wyłącznie członkowie SKNG UŚ, którzy są studentami geografii na WNoZ UŚ.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§1

Władzami SKNG są:

§2

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej SKNG trwa jeden rok, a wybór członków tych władz odbywa się w głosowaniu tajnym. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów - członków.

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej SKNG pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.

3. Członkowie wybrani do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej SKNG mogą pełnić swoje funkcje przez następne kadencje za wyjątkiem Prezesa, który może pełnić swoją funkcję nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

4. Kandydatów do Zarządu może zgłosić każdy członek SKNG. Wybór Zarządu następuje na Walnym Zebraniu Członków SKNG spośród jego członków w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§3

1. Uchwały władz SKNG podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów obecnych na zebraniu. Zgromadzeni mogą w każdej sprawie uchwalić głosowanie tajne.

2. Członek władz SKNG jest wyłączony od głosowania w sprawie dotyczącej bezpośrednio jego praw i obowiązków względem SKNG.

§4

1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według liczby otrzymanych głosów.

2. W przypadku niemożliwości uzupełnienia władz SKNG w sposób przedstawiony wyżej należy niezwłocznie zwołać Walne Zebranie Członków SKNG w celu przeprowadzenia wyborów do jego władz.

Zebranie Członków i Walne Zebranie Członków

§5

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą SKNG.

2. W Walnym Zebraniu Członków mają prawo brać udział wszyscy członkowie SKNG oraz zaproszeni - przez Zarząd lub większość członków SKNG - goście.

3. O miejscu i terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków na co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. W przypadku braku kworum Zarząd jest zobowiązany do wyznaczenia nowego terminu Walnego Zebrania Członków w trakcie którego decyzje będą podejmowane zwykłą większością głosów spośród obecnych członków uprawnionych do głosowania.

§6

1. Zarząd SKNG zwołuje zwykle Zebranie Członków, na którym omawiane są sprawy bieżące.

2. Nie rzadziej jak jeden raz w roku akademickim zwoływane jest przez Zarząd Walne Zebranie Członków.

3. Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd na wniosek 1/5 liczby uprawnionych do głosowania członków.

§7

Obradami Zebrania i Walnego Zebrania Członków kieruje Zarząd.

§8

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
Zarząd

§9

Zarząd kieruje całokształtem bieżącej działalności SKNG, zgodnie z statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje na zewnątrz i ponosi za to odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

§10

Zarząd składa się z pięciu członków - Prezesa, dwóch Zastępców, Skarbnika i Sekretarza

§11

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał
Komisja Rewizyjna

§12

1. Komisja Rewizyjna jest władzą SKNG powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji we władzach SKNG

§13

Czynności kontrolne członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują łącznie.

§14

W celu sprawowania kontroli członkowie Komisji Rewizyjnej mogą zapoznawać się z wszelkimi dokumentami SKNG, żądać w każdej sprawie wyjaśnień członków Zarządu, uczestniczyć z głosem doradczym w pracach Zarządu.

Rozdział V
Majątek SKNG

§1

Majątek SKNG służy wyłącznie do realizacji jego celów statutowych

§2

1. Źródłami powstania majątku SKNG są w szczególności: 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do dnia 30 listopada. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd

3. Gospodarka finansowa SKNG jest jawna

Rozdział VI
Zmiana statutu SKNG

§1

Uchwalenie statutu lub jego zmiana wymaga kwalifikowanej większości - 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków

§2

Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków

Strona Główna |  Statut |  Historia |  Zarząd |  Działalność |  Galeria |  Linki |  Kontakt

Copyright © SKNG UŚ

Licznik odwiedzin: