Start    
Kontakt    
Strona Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Śląskiego

Sprawozdanie z wyjazdu naukowego do Niecki Nidziańskiej (Las Grabowiec)

Niecka Nidziańska, nazywana popularnie „Ponidziem”, stanowi rozległe zagłębienie zbudowane głównie z margli i wapieni, iłów, piaskowców oraz powszechnych w podłożu gipsów. Występowanie na tych terenach charakterystycznych form terenu, (w głównej mierze uwarunkowanych budową geologiczną), skłoniło nas do wyboru tego miejsca jako poligonu badawczego.

Celem naszego wyjazdu był Las Grabowiec, położony w miejscowości Gacki, w której znajduje się m. in. dawny kamieniołom skał gipsowych, obecnie zalany wodą. Badania prowadzone były przez siedmioosobową grupę studentów pod naukową opieką pani magister Anny Chwalik z Katedry Geomorfologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Badania prowadzone były w dwu grupach. Część osób zajmowała się kartowaniem geomorfologicznym lejów krasowych wytworzonych w gipsach znajdujących się właśnie na terenie wspomnianego Lasu Grabowiec. Natomiast pozostali uczestnicy wyjazdu poświęcili się badaniom wód powierzchniowych, w ramach których dokonano oceny ich właściwości fizyko-chemicznych.

Na miejsce badań przybyliśmy 22 kwietnia 2004 roku. Bazę wypadową stanowiła siedziba Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia w Krzyżanowicach.

Kolejny dzień (23 kwietnia) rozpoczęliśmy od rekonesansu. Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy, był wspomniany już zalany kamieniołom w Gackach, następnie mieliśmy możliwość zobaczenia kuesty wytworzonej w skałach gipsowych, gdzie zapoznaliśmy się z rodzajem gipsów budujących tą formę. Ostatnim miejscem, jakie zobaczyliśmy tego dnia, był ścisły rezerwat Skorocice rozpościerający się na powierzchni 7,7 ha. Jego głównym zadaniem jest ochrona krasowej doliny wytworzonej w skałach gipsowych.

Kolejne dwa dni (24 i 25 kwietnia) poświęciliśmy na badanie lejów krasowych występujących na obszarze Lasu Grabowiec. W czasie tych badań skartowaliśmy 6 lejów. Badane leje oznaczaliśmy cyframi (w uzasadnionych przypadkach używaliśmy nazw). Wiadomością dodatkową, jaką umieszczaliśmy przy opisie każdego leja krasowego był rodzaj występującej tam roślinności. Kartowanie lejów przebiegało dosyć sprawnie i tylko niektóre większe formy sprawiały nam nieznaczną trudność (np. przy mierzeniu głębokości leja). W trakcie prowadzonych badań natknęliśmy się na większy kompleks lejów przypominający swym wyglądem początkowa fazę rozwoju większej formy. Aby potwierdzić słuszność naszych przypuszczeń należałoby przeprowadzić szczegółowe badania.

W kolejnym dniu udaliśmy się w okolice Aleksandrowa, gdzie w podłożu wykonaliśmy odkrywkę. Pobrany materiał glebowy po odpowiednim przygotowaniu zostanie zbadany w laboratorium dzięki czemu możliwa będzie bardziej szczegółowa analiza, gdyż wstępne obserwacjach poczynione w terenie nie pozwalają na wysunięcie wniosków.

Udział w opisywanym przedsięwzięciu pozwolił nam zapoznać się z interesującymi formami terenu występującymi na obszarze Niecki Nidziańskiej. Tego typu wyjazdy naukowe pozwalają nam, młodym geografom na stawianie pierwszych kroków na ścieżce nauki. Rozpoczęte badania będą kontynuowane w kolejnych latach, gdyż informacje zebrane podczas tylko jednego wyjazdu nie zaspokajają naszej ciekawości.

Paweł Bereszka, Agnieszka Kaźmierczak - Studenckie Koło Naukowe Geografów UŚ Sosnowiec

Strona Główna |  Statut |  Historia |  Zarząd |  Działalność |  Galeria |  Linki |  Kontakt

Copyright © SKNG UŚ

Licznik odwiedzin: